hemingway

bar

coffee, rum

tropical cocktails

Nitra bar

nočný život

miešané nápoje

najlepši bar v meste

Cayo s.r.o. ako prevádzkovate? Hemingway ™ bar Nitra je ako jediný a výhradný drite? licencie Hemingway® pre Slovenskú republiku.

 

Váš ob?úbený bar je zaregistrovaný u majite?ov ochrannej známky pre celý svet a to sú priamy potomkovia a dedi?i Ernesta Hemingwaya, ktorých zastupuje licen?ná kancelária so sídlom v New Yourku.

 

Kadoro?ne aktualizujeme licenciu a po dohode s dedi?mi pouívame registrované symboly Hemingway, ltd. Veríme, e i táto skuto?nos?, ktorá nie je jednoduchá administratívne ani finan?ne prispieva k tomu, e náš bar je  jedine?ný na Slovensku.

 

Licencia Hemingway® nie je franchising, ale je dobrovo?ná a týka sa pouívania názvov, vyobrazení tváre a podpisov spisovate?a Ernesta Hemingwaya.